Búseti á Norðurlandi

Búseti á Norðurlandi er húsnæðissamvinnufélag.

Fréttir

Nýtt ár framundan


Búseti á Norðurlandi óskar félagsmönnum og samstarfsaðilum gleði og farsældar á árinu 2015.

Fyrir hönd félagsins er ástæða til að við göngum bjartsýn til starfa á árinu og freistum þess að vinna sem best úr þeirri stöðu sem félagið hefur úr að spila.

Búseti á Norðurlandi greiðir of háa verðtryggða vexti af mestum hluta lána félagsins og þannig bera búsetarnir þyngri greiðslubyrði en gott getur talist.

Í þeirri uppstokkun húsnæðisstefnu og íbúðalánakerfisins sem er á verkefnalista ríkisstjórnarinnar hljótum við að kalla eftir því að húsnæðissamvinnufélögum og öðrum félögum almennings sem rekin eru án hagnaðarkröfu verði sköpuð betri starfsskilyrði.

Alls staðar á EES-svæðinu og þeim nágrannalöndum sem við höfum mest að sækja til þá vinna yfirvöld að því að lækka byggingarkostnað og örva starfsemi félaga sem rekin eru án gróðasjónarmiða.   

Sveitarfélög á Islandi hljóta að þurfa að standa undir sambærilegum skyldum og sinna verkefnum á því sviði alveg til jafns við það sem  best gerist í okkar heimshluta.

Það verður í forgangi hjá stjórnendum Búseta á Norðurlandi árið 2015 að kalla eftir leiðréttingu á lánakjörum félagsins - með leiðréttingu verðtryggðra lána og lægri vöxtum  - og skila þannig lægri greiðslubyrði til búsetanna okkar.

Einnig mun félagið áfram vinna að því að virkja samstarf við sveitarstjórnir og velvildaraðila um nýbyggingar og aukinn rekstur hagkvæmra íbúða - til leigu og í búseturétti - og fjölga þannig þeim fjölskyldum sem njóta húsnæðisöryggis með takmarkaðri persónulegri áhættu.

Unnið verður jafnframt að því að skera niður allan kostnað í félaginu - meðal annars með frestun á stærra viðhaldi.

Félagsmenn hafa vonandi áttað sig á því að fréttaflutningur Fréttablaðsins 30.12.2014 um meinta 13% hækkun á mánaðargjaldi var hrein ósannindi eins og bréf félagsins 1.desember 2014 hafði áður útskýrt.    

Hækkun mánaðargjalds verður örlítið breytileg eftir íbúðum en almennt á bilinu 2,5-4% sem hlýtur að teljast ásættanlegt fyrir flesta og vonandi viðráðanlegt fyrir alla.

Stjórn og starfsmenn vænta góðs samstarfs við félagsmenn árið 2015 eins og áður og fyrr.

Framkvæmdastjóri 12.janúar 2015

„Vandmeðfarið vald“

                                                                 Akureyri 31.12.2014

Ágæti ritstjóri Sigurjón M Egilsson

Í Fréttablaði gærdagsins var birt röng frétt og algerlega ósönn um meinta 13% hækkun mánaðargjalda (sem kölluð var leiga) í félagslegum íbúðum Búseta á Norðurlandi (Akureyri). Þetta kom algerlega í opna skjöldu - þar sem blaðamaðurinn hafði verið upplýstur og vissi hið rétta í öllum meginatriðum.    Það var þannig ekki um að ræða einföldustu gerð af mistökum eða misskilningi frá hendi blaðamannsins.   Hins vegar var augljóst á fyrirspurnum blaðamannsins að hann hafði fengið sinn „misskilning“ frá óvönduðum heimildum, sem þannig tókst að nýta sér veikleika blaðamannsins.

Undirritaður var í sambandi við ritstjórn og átti samtöl við fréttastjóra (Andra) og viðkomandi blaðamann (Svein Arnarson) og krafðist leiðréttinga á þessum útúrsnúningi  - helst á forsíðu blaðsins.  Einnig biðjum við systurfélagi okkar Búseta sem starfar í öflugum rekstri í Reykjavík vægðar í ruglandi fréttaflutningi og fyrirsögnum - þar sem ekki er farið rétt með nafn okkar félags og þeir því knúnir til að freista þess að leiðrétta ruglið í blaðamanni Frbl.

Tók ég munnlegri afsökunarbeiðni fréttastjórans í símtali eins og staðfestingu á því að hann gerði sér grein fyrir alvarleika málsins og vildi bæta með einhverjum hætti fyrir af hálfu Fréttablaðsins.

Á blaðsíðu 2 í blaði gamlársdagsins er að finna hálf-leiðréttingu af hálfu Frbl. Þar sem enginn er samt sem áður beðinn afsökunar á þeim skaða sem röng frétt hafði þá þegar valdið.   

Þessi ranga frétt hefur framkallað alvarlegan skaða fyrir Búseta á Norðurlandi -  og leitt til misskilnings sem verður erfitt að leiðrétta – nema í gegn um sama miðil.    Einhver hópur okkar félagsmanna dró þá ályktun að til stæði að hækka mánaðargjaldið um 13% (enda stóð það í Fréttablaðinu).     Skaðinn er þó ekki síður verulegur gagnvart því fólki sem eru líklegastir framtíðarfélagsmenn í Búseta á Norðurlandi og þátttakendur í sjálfbærum rekstri og þróun félagsins – sem auðvitað hefur dregið þær ályktanir sem blaðamaðurinn matreiddi – gegn betri vitund.

Einnig hefur þessi ósvífni blaðamannsins orðið Búseta í Reykjavík til óþæginda og tjóns – þar sem ruglandi meðferð nafna félaga og hugtaka eins og „leigu“ í stað mánaðargjalds/búsetugjalds -  þar sem búsetarnir eru eigendur allra íbúða í stað einnar.

Ekki kemur til greina að Fréttablaðið eigi sérstaklega í stríðið við Búseta á Norðurlandi  -  eða neinn einstakan forsvarsmann félagsins.   Ekki getur heldur verið að einstakir blaðamenn hafi aðgang að forsíðu blaðsins til að reka hernað gegn einu húsnæðissamvinnufélagi – eða til þess að skaða það hagkvæma rekstrarfyrirkomulag.

Af því að leiðari blaðsins í dag bendir til þess að þú ágæti ritstjóri gerir þér grein fyrir því að „ákæruvaldið sé vandmeðfarið“ þá kalla ég eftir því að þú takir þetta mál til skoðunar og jákvæðrar yfirvegunar.     

Áréttuð er krafa Búseta á Norðurlandi um sýnilega afsökunarbeiðni ritstjóra/fréttastjóra Fréttablaðsins – sem komið er á framfæri með áberandi hætti – vegna þessa fráleita fréttaflutnings.    

Í vinsemd en með fullri alvöru:

Benedikt Sigurðarson framkvæmdastjóri Búseta á Norðurlandi


Rangfærslur í Fréttablaðinu 30.12.2014


Á forsíðu Fréttablaðsins í dag 30.desember 2014 er birt afar "ósanngjörn frétt" - og röng í meginatriðum.
Fullyrt er að "leiga" hækki um 13% í félagslegum íbúðum Búseta á Norðurlandi.  

Hið rétta er að "mánaðargjald" í félagslegum íbúðum á Akureyri hækkar ekki nema um 2,15-4,56% þrátt fyrir að fjármagnsliður mánaðargreiðslunnar hækki um 13%.   

Það var útskýrt fyrir blaðamanni að í félagslegum íbúðum var fjármagnsliðurinn ekki nema  60-65% af mánaðargjaldinu (annað er fasteignagjöld,tryggingar,viðhald og þjónustugjöld og orka ofl).   13% hækkun fjármagnsliðarins  að öðru óbreyttu þýðir þannig ca 8% hækkun á mánaðargjaldi. 

Mótvægisaðgerðir félagsins með niðurskurði á rekstrarkostnaði og frestun á viðhaldi lækka meðalíbúðina á móti um kr.4450 pr. mánuð -  sem kemur að fullu til skila fyrir félagslegu íbúðirnar - og þannig vega mótvægisaðgerðirnar hlutfallslega meira í félagslegum íbúðum (4,5-5% lækkun) heldur en í almennu íbúðum félagsins (2-3% lækkun).

Samkvæmt áætlun felur boðuð gjaldskrárbreyting þannig í sér að hækkun á mánaðargjaldinu í félagslegum íbúðum á Akureyri verður í grunninn ekki 13% eins og blaðamaður kaus að segja ósatt um - heldur almennt nærri 4% (minnst 2,15% og mest 4,56%) frá janúar/febrúar 2014 til janúar 2015.   (Álagningarseðlar fasteignagjalda 2015 liggja ekki fyrir - og eru því ekki inni í þessum útreikningum.)  

Í verðbólgu sem á fyrrihluta ársins 2014 var umfram 2% verður þetta að teljast býsna hóflegt.
 

Það er hins vegar eðli félaga að menn bera sameiginlega ábyrgð og með þessum aðgerðum leitast stjórn og framkvæmdastjóri við að jafna greiðlubyrði félagsins sem hóflegast niður.    Mikilvægast er þó að félagið sker niður kostnað af skrifstofu- og starfsmannahaldi.   

Engin ein íbúð/búseti situr uppi með áföll vegna skemmda eða bilana í íbúðinni -  ekkert eitt hús/búsetar ber kostnað af endurnýjunarviðhaldi t.d. þakviðgerðum -  heldur deilist slíkur kostnaður á alla búseta/hús félagsins.  

Tjón vegna vanskila einstakra búseta lendir því miður á öllum öðrum félagsmönnum.

Þessi atriði voru ítarlega kynnt og rædd á aðalfundi félagsins og nánar bréflega fyrir öllum búsetum og í fréttum á heimasíðu.    Reikningar félagsins eru opinberir og allir félagsmenn hafa aðgang að fundum og geta beint athugasemdum sínum til stjórnar og starfsmanna.

Það er sorgarefni "að blaðamanni skuli hafa orðið á þau alvarlegu mistök" að birta ranga frétt -  vitandi þó hið rétta í meginatriðum.   

Auk þess er afar leitt að blaðamanninum virðist fyrirmunað að fara rétt með nafn félagsins sem í hlut á sem er Búseti á Norðurlandi og biðjum við systurfélagi okkar Búseta sem starfar í Reykjavík vægðar í því efni.

Framkvæmdastjóri Búseta á Norðurlandi fer fram á að Fréttablaðið leiðrétti hina röngu frétt og biðji alla hlutaðeigandi afsökunar á rangfærslunni -  helst á forsíðu blaðsins.

30.12.2014
Benedikt Sigurðarson framkvæmdastjóri


Gleðileg jól


Búseti á Norðurlandi óskar félagsmönnum og fjölskyldum þeirra - sem og starfsmönnum og viðskiptavinum - gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Skrifstofa félagsins verður lokuð á aðfangadag og gamlársdag - en opin aðra virka daga milli kl.10 og 12.

Vonandi tekst að moka snjó af stéttum og plönum þannig að allir komist ferða sinna slysalaust.

Minnum á að skilaboð berast í gegn um heimasíðuna 24tíma á sólarhring  -  en í neyðartilvikum verður hægt að ná til umsjónarmanns eða framkvæmdastjóra í GSM.

Farið varlega um jólin.

Framkvæmdastjóri 23.12.2014Dreifibréf 1. desember 2014


Til búseta/íbúa í íbúðum félagsins

Aðalfundur félagsins fór fram 3. nóvember sl.  Þar var gerð grein fyrir stöðu félagsins að lokinni þeirri fjárhagslegu endurskipulagningu sem samið var um við Íslandsbanka og Íbúðalánasjóð.

Sanngjarnt er að halda því til haga að Íslandsbanki stóð við sinn hlut samkomulags og lauk því án tafa.  Á hinn bóginn er því miður ekki hægt annað en að opinbera gagnrýni á vinnubrögð Íbúðalánasjóðs og þau neikvæðu viðhorf sem þar var beitt gagnvart félaginu og að því er virtist skorti á vilja til að vinna með félaginu og nýta öll úrræði sem eru tiltæk við slíkar aðstæður.

Félagið er að þessu loknu með 88,5% veðsetningarhlutfall eigna að meðaltali, sem telja verður ásættanlegt.   Hins vegar eru vextir á stærsta lánastabbanum allt of háir eða 4,9 og 4,95% sem er verulega íþyngjandi.    Félagið fékk ekki að halda eftir nægum varasjóði til að geta mætt uppsafnaðri viðhaldsþörf að fullu. 

Eins og fram hefur komið fengu búsetar í húsnæðissamvinnufélögunum ekki neina hlutdeild í almennri leiðréttingu verðtryggðra lána sem verið er að kynna um þessar mundir.   Því hefur samt endurtekið verið heitið af áhrifamönnum að slíkt verði látið ná til þessa hóps og að því er unnið í samráði við Búmenn og Búseta í Reykjavík eftir því sem það er mögulegt.

Til að bregðast við þeirri stöðu sem uppi er í rekstri félagsins kynnti framkvæmdastjóri aðalfundi umfangsmiklar skipulagsbreytingar til að lækka kostnað í félaginu um leið og félagið mætir óhagstæðum lánakjörum. 

Skrifstofuhúsnæði hefur verið sagt upp og gert er ráð fyrir að leigja ódýrt.  Öllum starfsmönnum verður sagt upp og dregið úr þjónustu á skrifstofu og við viðhald.   Innheimta þjónustugjalda verður lækkuð á móti lækkuðu þjónustustigi.

·       Fjármagnsliður mánaðargjalds mun hækka 4,83% umfram verðbólgu til október  –  eða um 6,5-7%  hinn 1. janúar 2015 í almennum íbúðum á Akureyri. (Verður dregið til baka ef leiðrétting fæst á lánum/vaxtakjörum.)

·       Forsendur fjármögnunar í félagslegum íbúðum á Akureyri og í öllum íbúðum á Húsavík hafa breyst með þvingaðri uppgreiðslu lána og veðflutningum.   Fjármagnsliður félagslegra íbúða á Akureyri hækkar miðað við 1. janúar 2015 um 13% (eða rúm 10% umfram verðbólgu).

·       Frá 1. jan 2015 mun innheimt fjármagnsgjald leiðrétt tvisvar á ári miðað við vísitölubreytingar og greiðslubyrði allra lána félagsins.

·       Á móti lækka rekstrarsjóðsgjöld um kr.2000 pr. mán (voru 5000 og verða 3000) -  og hætt verður að innheimta fast gjald kr.1200 pr mán vegna aðgangs að þjónustu umsjónarmanns.

·       Fast viðhaldsgjald verður lækkað úr því að vera 0,45% á ári í 0,40% af brunabótamati sem dreift er á 12 mánuði og frestað viðhald/skilagjald verður framvegis 2% af verðmæti íbúðar og greiðist við rýmingu íbúðar. (Skilar lækkun um kr.1250 pr mán á meðalíbúð.)

Meðalíbúðin greiðir um það bil kr. 100.000 á mánuði í fjármagnsgjöld fyrir breytingu – en kr. 106.500 miðað við 1.jan 2015.   Á móti nemur lækkun á rekstrar- og umsjónargjöldum og viðhaldi um kr. 4.450 pr. mán.   Þannig að breyting á grunni mánaðargjaldsins nemur kr. 2.050 fyrir meðalíbúðina.  Þetta er þess vegna minniháttar hækkun og mjög á pari við verðbólguþróun ársins 2014.   Breytingar á fasteignagjöldum og tryggingum, rafmagni og hita fara síðan nákvæmlega eftir álagningu og innheimtu og koma fram með mánaðargjaldi í febrúar.

Þjónustubreytingar;

Eins og fram kom á aðalfundinum verður skorið niður í kostnaði félagsins með því að skrifstofurekstur verður dreginn saman eins og mögulegt er og leigð lítil skrifstofa.  Opnunartími verður lágmarkaður við 2 klst á dag 4 daga í viku og þjónustubeiðnum og bilanatilkynningum vísað sem allra mest á skilaboðakerfi -  með tölvupósti og SMS -  og svarað með sama hætti.  Reiknað með að virkja beiðnakerfið til að svara búsetunun með sama miðli. Öllu endurnýjunarviðhaldi verður frestað meðan félagið lætur reyna á þessa skipulagsbreytingu eða þar til ákvarðanir verða teknar um aukna gjaldtöku til viðhalds eigna.

Starf framkvæmdastjóra breytist og mun hann framvegis taka beina ábyrgð á samskiptum við verktaka og þjónustuaðila félagsins og sjá um regluleg innkaup á viðhaldsvörum.

Umsjónarmaður eigna og svæða mun frá 1. apríl 2014 ekki taka við þjónustubeiðnum frá búsetum beint - heldur einungis sinna neyðarþjónustu vegna bilana í nánara samstarfi við framkvæmdastjóra -  um leið og hann vinnur við eftirlit og sinnir viðhaldi á vettvangi.

Kostnaður af bókhaldi verður lágmarkaður  - mögulega með útvistun.

Þjónustubeiðnir vegna viðhalds og viðgerða á heimilistækjum verða rukkaðar sérstaklega, svo og útköll vegna bilana eða viðgerða sem búsetarnir sjálfir bera ábyrgð á.     Einnig munu reikningar t.d. vegna viðgerða á þvottavélum/uppþvottavélum þar sem aðskotahlutir og eða skortur á umhirðu hefur valdið bilun – sendir til viðkomandi búseta.   Sama gildir um „sjálfsábyrgðir“ í tryggingatjónum t.d. vegna rúðubrota og skemmda á innréttingum og tækjum sem íbúar valda.

Síðustu tvö ár hefur kostnaður vegna þjónustu við lóðir og svæði (snjómokstur og skordýraúðun) farið langt umfram innheimt þjónustugjöld.   Í einstökum húsum hefur verið brugðist við með hækkaðri innheimtu vegna sérstakra aðstæðna.   Við leggjum upp með örlítið hækkaða innheimtu í grunninn – en framvegis verður brugðist við áfallandi umframkostnaði vegna einstakra lóða og vegna yfirgengilegra snjóþyngsla og skordýrafárs, með viðbótar innheimtu þar sem aukinn kostnaður kemur fram.  Slíkt kallar á samábyrgð búsetanna – og okkar starfsmanna – að sætta okkur við „lágmarksþjónustu“ en um leið er afar mikilvægt að allir leggi að mörkum til góðrar umgengni og þrifnaðar.

Í Kjarnagötu 12-16 verður innheimt sérstakt gjald vegna þrifa í sameign, sem ætlað er að dekka allan beinan kostnað af þeim þætti.   Innheimta gjalda í hússjóði í blandaðri sameign verður alfarið eftir ákvörðun viðkomandi húsfélags.

Um leið og eðlilegt er að til okkar starfsmanna séu gerðar kröfur um að veita þjónustu og sinna eignum félagsins sem allra best þá er líka mikilvægt að allir búsetarnir og íbúar í félaginu leggist á sveif með okkur og reyni að fara vel með eignir og laga og þrífa -  til að koma í veg fyrir óþarfan kostnað sem greiðist að lokum ekki af neinum öðrum en búsetunum sjálfum.

Að lokum;  -  bestu kveðjur til ykkar á aðventunni og heitum við á alla að gera eitthvert smáræði til að fegra og snyrta í kringum hús og á svæðum fyrir jólin.

Benedikt Sigurðarson framkvæmdastjóri


Framsetning efnis

moya - Útgáfa 1.12 2007 - Stefna ehf

Skrá inn